Reglement Vertrouwenscontactpersoon

  Artikel 1         

Uitgangspunt 1.1          

De tennisvereniging Anna Paulowna, gevestigd te Anna Paulowna aan Sportpark Kleine Sluis 4, hierna te noemen “de vereniging” heeft als onderdeel van haar beleid dat ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksuele intimidatie, binnen de vereniging moet worden tegengegaan.  Daartoe gelden binnen de vereniging de gedragscodes zoals vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna: KNLTB). 

1.2           Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor een gezonde, veilige sportomgeving. Echter is het evenzeer een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leden zelf om respectvolle omgangsvormen te hanteren en ongewenste omgangsvormen te voorkomen.

1.3       Bij de inschrijving als lid wordt de toepasselijkheid van dit reglement   overeengekomen.   

1.4       Het bepaalde in dit reglement geldt onverminderd het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.  

Artikel 2          Vertrouwenscontactpersoon

2.1       De vereniging kent de functie van vertrouwenscontactpersoon (hierna: VCP). De VCP wordt door het bestuur aangesteld. Het bestuur kan besluiten in plaats van één, twee VCP’en aan te stellen, waarbij het de voorkeur heeft zowel een vrouw als een man aan te stellen. In een dergelijk geval dient onder de term “VCP” in dit reglement twee VCP’en te worden verstaan. De VCP  heeft tot taak het fungeren als eerste aanspreekpunt voor klachten betreffende ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksuele intimidatie.  

2.2       Alleen leden van de vereniging kunnen als VCP worden aangesteld. 

2.3       Het bestuur draagt zorg dat de aanstelling van de VCP zo spoedig mogelijk aan de leden wordt bekendgemaakt. 

Artikel 3          Werkwijze VCP

3.1       De taak van de VCP is het ontvangen van klachten van leden die te maken hebben met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.

3.2       De VCP voert deze taak uit op de navolgende wijze.

  • in een eerste gesprek met de klager de klacht analyseren en hulp bieden
  • adviseren over het al dan niet indienen van een formele klacht bij het bestuur van de vereniging
  • in overleg met klager : doorverwijzen
  • nazorg verlenen    

3.3       De VCP blijft na de melding als bedoeld in 3.1 op verzoek van het bestuur beschikbaar als adviseur.

3.4       De VCP neemt strikte geheimhouding in acht omtrent de ingediende klacht, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 4.1 van toepassing is.     

Artikel 4          Verdere afhandeling

4.1       De VCP zal de secretaris van het bestuur, zijnde de verantwoordelijke binnen het bestuur voor het tegengaan van ongewenste omgangsvormen, over elke ingediende klacht informeren. Daarbij zal de VCP een korte zakelijke weergave van de klacht geven zonder de identiteit van de klager te vermelden, tenzij deze laatste daartegen geen bezwaar heeft. 

4.2       Het bestuur kan besluiten de klacht ter informatie door te sturen naar de KNLTB. In geval van een ernstige overtreding van de geldende gedragscodes, reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de tennisvereniging is het bestuur hiertoe verplicht.   

Artikel 5          Verklaring omtrent Gedrag

Elke instructeur/trainer van de vereniging zal op verzoek van het bestuur een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen.

Artikel 6          Sociaal veilige sportomgeving

6.1       Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor een sociaal veilige sportomgeving.

6.2       Het behoort tot de taken van de VCP om erop toe te zien dat binnen de vereniging een sociaal veilige sportomgeving bestaat. De VCP kan uit eigen initiatief dan wel op verzoek van het bestuur adviezen geven over verbetering of aanpassing van de sociaal veilige sportomgeving binnen de vereniging.   

Artikel 7          Verantwoording naar het bestuur en algemene ledenvergadering 

7.1       Het bestuur van de vereniging overlegt minimaal eenmaal per jaar met de VCP over diens algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen.   

Artikel 8          Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.    

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 mei 2018.